• Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.
  • Per a alumnes que hi accedeixin per la via d’ESO o estudis equivalents, es fa una reserva de places del 60%; Per als alumnes que hi accedeixen per la via dels PQPI, es fa una reserva de places del 20% (per aquesta via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica).
  • Per a alumnes que hi accedeixen via prova d’accés o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, el curs específic d’accés o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 20%. Els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han participat a les proves d’accés i les han superat o han obtingut l’exempció d’aquestes, accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.
  • A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es produeixi empat després d’aplicar els criteris exposats. L’ordenació de les sol·licituds afectades per situació d’empat es fa a partir del número determinat per sorteig públic.
  • Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional.