La sol·licitud de preinscripció s’ha de fer EXCLUSIVAMENT de manera telemàtica a través de la web del Dep. Ensenyament dins el termini (el centre facilitarà mitjans informàtics adients als sol·licitants que no puguin fer la sol·licitud pels seus propis mitjans). En cap cas s’acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper.

La sol·licitud només es podrà presentar de dues maneres:

 1. Sol·licitud electrònica
 2. Sol·licitud digital

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d’estudis, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

 1. 1. Sol·licitud electrònica de preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional.

Per a la preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional, la sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un nou formulari en suport informàtic, disponible al web del Departament d’Ensenyament.

Per poder utilitzar el formulari, el tutor legal (si l’alumne és menor d’edat) o l’alumne (en cas que sigui major d’edat) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.

Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que s’envia a l’adreça de correu electrònic que es faci constar en el formulari.

 1. 2. Sol·licitud digital amb suport informàtic de preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional.

Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, podran utilitzar el formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament. En aquest cas, cal enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

 1. Omplir la sol·licitud:    
 • Codis de Cicles 
 • Enviar les dades telemàticament i imprimir el resguard.
 • Recopilar la documentació i presentar-la a l’escola en cas de realitzar la sol.licitud digital amb suport informàtic
 • Documentació a presentar:
 • A) Documentació identificativa

Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han de presentar:

Si l’alumne/a és major d’edat

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Dept. de Treball, Afers Socials, i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica no cal que presentin aquesta documentació.

 1. B) Documentació acreditativa del criteri de prioritat
 • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés o de la qualificació de la prova d’accés.
 • En el cas dels alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerato de tècnic de formació professional: no cal presentar cap La qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció.
 • En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu: cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació
 • En el cas que la prova d’accéss’hagi superat en convocatòries d’aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011: no cal presentar el certificat de superació de la La qualificació de la prova d’accés s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal acreditar la superació de la prova documentalment abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE: original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del
 • En el cas d’alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anysen l’any actual: còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web Cal presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.
 • Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys: certificat de superació d’aquesta
 • En el cas que s’al·legui el curs d’orientació universitària (COU): la qualificació mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els
 • Si no s’acredita la qualificació dins els terminis previstos, la sol·licitud no s’assigna.
 1. C) Documentació acreditativa de la condició d’esportista d’alt rendiment o alt nivell, si escau
 • Els esportistes d’alt rendiment o alt nivell han de presentar una còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l’Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.