Escola d’Hostaleria d’Osona

Curs 2016-2017

 

INDEX

1.       CALENDARI ESCOLAR CURS 2016/2017  - 2 -

2.       EQUIP HUMÀ   - 3 -

3.       NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE  - 5 -

3.1          Assistència   - 5 -

3.2          Retards  - 5 -

3.3          Justificants  - 5 -

3.4          Conservació i neteja de les instal.lacions  - 6 -

3.5          Higiene de les instal.lacions i conservació del material propi. - 6 -

3.6          Higiene, aspecte personal i vestuari. - 7 -

3.6.1 Vestuari - 7 -

3.6.2 Higiene i aspecte personal - 7 -

3.7 Tractament dels aliments  - 8 -

3.8 Activitats complementàries  - 8 -

3.9 Utilització de les sales - restaurant  - 9 -

3.10 Ús dels vestidors  - 9 -

4. DISCIPLINA   - 9 -

4.1.         Conductes i actes contraris a la convivència  - 9 -

4.2.         Conductes que es consideraran especialment greus  - 10 -

4.3.         Altres conductes i actes contraris a la convivència  - 10 -

4.4.         Algunes mesures i accions correctores  - 11 -

4.5.         Procés disciplinari - 11 -

4.6.         Comunicació de faltes  - 12 -

5. AVALUACIÓ DE CICLES FORMATIUS  - 12 -

5.1          Tipus d’avaluacions  - 12 -

5.2          Qualificacions  - 13 -

5.3          Convocatòries  - 13 -

5.4          Promoció de curs  - 14 -

6.       PRÀCTIQUES I CONVALIDACIONS  - 14 -

ANNEX 1:  ORIENTACIONS PER A LA PRESENTACIÓ DELS TREBALLS  - 17 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolguts alumnes:

 

En primer lloc rebeu la benvinguda de tot l’equip docent i no docent de l'Escola d’Hostaleria d’Osona. Iniciem un nou curs escolar que esperem sigui molt profitós per a tots vosaltres, per aquells que inicieu en aquest centre els vostres estudis i per aquells que ja sou “veterans”.

 

Nosaltres, el professorat, afegirem al vostre esforç, a la vostra voluntat, a la vostra constància en l’estudi, tot el nostre ofici i la nostra il·lusió perquè feu un molt bon curs i perquè accediu en el futur a aquella situació professional o d’estudis que decidiu  amb les millors condicions.

 

Aquest document és una guia amb la normativa i les informacions que heu de tenir en compte al llarg del curs. Si teniu preguntes no dubteu a contactar amb el vostre tutor o amb qualsevol membre de l’equip directiu.

 

Estem convençuts que si tots posem el nostre gra de sorra aconseguirem fer del centre un lloc agradable per a aprendre i conviure entre amics.

 

 

Equip de professors de l’Institut de  Tona – Escola d’Hostaleria d’Osona

 

 

 

1.    CALENDARI ESCOLAR CURS 2016/2017

 

ORDRE ENS/77/2016, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

 

§  12 de setembre: inici de les classes.

§  Del 23 de desembre al 8 de gener: vacances de Nadal, ambdós inclosos.

§  Del 8 al 17 d'abril: vacances de Setmana Santa, ambdós inclosos.

§  21 de juny s’acaben les classes

 

DIES FESTIUS

 

§  12 d’octubre (el Pilar)

§  1 de novembre (tots Sants)

§  6 de desembre (la constitució)

§  8 de desembre (la Immaculada)

§  1 de maig (festa del treball)

 

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

 

§  31 d’octubre

§  9 de desembre

§  6 de març

 

FESTES LOCALS

 

§  30 de novembre

§  5 de juny

 

2.      EQUIP HUMÀ

 

Directora: Anna Bach

Cap d’estudis Cicles: Gemma Llauradó

Coordinadora Cicles: Núria Carbó

Secretària Cicles: Lourdes Pujol

 

Departaments:

 

Cap de departament de Cuina: Francesc Molera

Cap de departament de Pastisseria: Martí Roca

Cap de departament de Serveis: Lorena Yuste

 

Personal no docent:

Consergeria Escola Hostaleria: Rosa Baulenas

Consergeria Escola Hostaleria: Marta Frattarola

Administrativa: Maria Teresa Costa

 

EQUIP DOCENT PRIMER

 

ASSIGNATURA

PROFESSOR

Ofertes gastronòmiques

Edgar García

Preelaboració i conservació dels aliments - Teòrica

Silvia Codina

Preelaboració i conservació dels aliments - Pràctica

Silvia Codina

Edgar García

Tècniques culinàries - Teòrica

Irene Aliguer

JM Muriana

Tècniques culinàries – Pràctica

Irene Aliguer

JM Muriana

FOL

Bel Ribas

Matèries primeres i processos

Núria Carbó

Anglès

Gemma Llauradó

Operacions bàsiques al restaurant -Teòrica

Iñaki Larrea

Operacions bàsiques al restaurant - Pràctic

Iñaki Larrea

Tutoria

Irene Aliguer

Edgar García

Iñaki Larrea

 

 

 

 

 

 

 

EQUIP DOCENT SEGON

 

ASSIGNATURA

PROFESSOR

Seguretat i higiene

Nuria Carbó

Anglès

Gemma Llauradó

Síntesi

Bel Ribas

Martí Roca

Miquel Madrigal

FOL

Bel Ribas

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria -teòrica

Maria Elhombre

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria - pràctica

Maria Elhombre

Xevi Ribolleda

Josep Maria Muriana

Productes culinaris - teòrica

Cesc Molera

Productes culinaris - pràctica

Xevi Ribolleda

Cesc Molera

Elaboració de confiteria i altres especialitats - teòrica

Marti Roca

Elaboració de confiteria i altres especialitats - pràctica

Marti Roca

Operacions bàsiques al bar cafeteria

Carles Cuende

Miquel Madrigal

 

EQUIP DOCENT TERCER

 

 

ASSIGNATURA

PROFESSOR

Síntesi/Tutoria

Josep Maria Muriana

Maria Elhombre

Carles Cuende

Postres en restauració

Toni Cruells

Empresa i iniciativa emprenedora

Bel Ribas

Elaboracions de forneria brioxeria

Oriol Borrull

Xavier Puigseslloses

Josep Lluís Mitjans

Miquel Madrigal

Productes obrador

Josep Lluís Mitjans

Operacions i control de magatzem

Nuria Carbó

Presentació i venda de productes TEORIA

Irene Aliguer

Presentació i venda de productes PRÀCTICA

Silvia Codina

Serveis al restaurant i esdeveniments especials

Lorena Yuste

Carles Cuende

El vi i el seu servei

Lorena Yuste

Carles Cuende

Serveis al restaurant--Teòrica

Lorena Yuste

Tècniques de comunicació

Miquel Madrigal

Francès

Lourdes Pujol

 

 

3.    NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

3.1 Assistència

·         L’assistència és un dret, però també un deure. Cal recordar que cada alumne ocupa una plaça acadèmica de titularitat pública, sufragada amb fons públics, per tant n’ha de treure el màxim aprofitament possible. Per això l’assistència és obligatòria a totes les hores dels mòduls i a totes les hores de formació en centres de treball.

 

 • L’alumne que falti a més d’un 20% de les classes de cada unitat formativa, tant de forma justificada com injustificada, perdrà el dret a l’avaluació del mòdul o unitat formativa. Això l’obligarà a presentar els treballs o realitzar aquelles activitats que el professor cregui oportuns per tal de guanyar-se el dret a l’examen de recuperació i poder tenir dret a l’avaluació extraordinària.

 

 • Quan un alumne acumuli un nombre d’absències (justificades o no) igual o superior al 20% del total de les hores lectives de tot el cicle previstos per un curs, l’equip docent en podrà proposar la baixa acadèmica, que serà resolta per Director/a o la comissió de convivència del Consell Escolar.

 

 • A principi de curs, la família podrà firmar l’autorització, perquè l’alumne pugui entrar una hora més tard o sortir abans, en cas d’absència d’un professor.

 

 • S’avisa a les famílies per missatgeria de l’absència dels alumnes menors d’edat o majors d’edat que ho sol·licitin.

3.2 Retards

 

§   La puntualitat és un valor important, així doncs 3 retards  injustificats equivaldran a una falta injustificada d’una hora.

 

§   Per a les classes pràctiques es preveu un espai d’uns 10 minuts dins  l’horari dels alumnes per tal de canviar-se i arribar puntual a classe. Els alumnes no entraran a classe si el retard és entre classes teòriques i pràctiques.

 

3.3 Justificants

 

 • S’entén per justificants el document que acrediti i justifiqui el motiu, la data i l’hora de la incidència: paper del CAP, del transport públic, etc. Aquest document s’ha de presentar primer al professor de la classe on s’ha faltat i després lliurar-lo al tutor.

 

 • S’avisa a les famílies per missatgeria a través d’un programa intern del centre.

 

3.4 Conservació i neteja de les instal.lacions

 

 

 • En les dependències del centre, i especialment a les aules i aules de pràctiques hi ha d’haver un clima de treball, serietat i respecte.
 • Les instal·lacions i el material escolar estan al servei de tothom. L’alumne és responsable del bon ús i de la conservació del material i de les instal·lacions pròpies de l’escola.
 • Caldrà entre tots, mantenir nets i endreçats els accessos als edificis i no es podran utilitzar les escales com a seient.
 • Els passadissos són únicament de pas. No es permet utilitzar-los com a zona de descans o d’esbarjo.
 • A les hores d’esbarjo els alumnes deixaran lliures les aules i aules de pràctiques.
 • A l’interior de les aules, passadissos, aules de pràctiques no es permetrà menjar ni beure (pipes, xiclets, entrepans, llaunes, cafès, etc.) Només es podrà fer als espais habilitats. No es podran treure del centre plats, coberts, copes, gots de plàstic o utilitzats al menjador material d’aquest tipus. La sostracció i malbaratament del material i utillatge de les aules de pràctiques serà objecte de sanció de caràcter acadèmic i/o econòmic.
 • L’ús del mòbil no és permès a les classes amb l’excepció que el professor ho autoritzi.  En cas que l’alumne/a utilitzi el mòbil sense permís del professor, se l’hi requisarà i el professor li retornarà quan ho consideri oportú.
 • Cal recordar la prohibició de fumar i de manipular tabac o derivats dins el recinte escolar. Només es pot fumar a l’exterior del recinte i a una distància de 20m de la porta d’entrada.
 • Cal mantenir neta l’àrea de la via pública on els alumnes surten a les hores d’esbarjo i/o entrades i sortides de classe. En cas que aquest espai quedi molt brut, seran els alumnes els que recullin la brutícia

 

3.5 Higiene de les instal.lacions i conservació del material propi.

 

 • L’alumne és responsable de la neteja, ordenació i perfecte muntatge del material i maquinària que utilitzi.
 • Cada grup d’alumnes, conjuntament amb el professor, es responsabilitzarà de la neteja i ordenació de l’àrea de pràctiques utilitzada en cada sessió. El no compliment d’aquesta norma podrà ser objecte de sanció acadèmica i es reflectirà en l’avaluació de l’alumne.
 • El deteriorament del material i de les instal·lacions provocat per un ús inadequat, negligència o manca d’atenció i concentració en la tasca encomanada, serà objecte de sanció de tipus acadèmic, i si s’escau, de caràcter econòmic de forma personal o grupal.
 • Cada professor, a principi de curs establirà el material necessari per a la seva classe, en cas que l’alumne/a no el porti no podrà assistir a classe. Si l’alumne/a és menor d’edat es trucarà a casa seva.

 

 

3.6  Higiene, aspecte personal i vestuari.

 

3.6.1 Vestuari

 

 • El vestuari ha de ser correcte i apropiat, així si es considera oportú es podrà aconsellar a l’alumne un canvi.
 • En les activitats de fora del centre, el vestuari serà el següent: pantaló texà blau fosc, pantalons (sense estrips, ni excessivament descolorit), camisa blau cel i americana  de color blau marí. Pel que fa al calçat, sabates de color fosc (no esportives) i mitjons. En cas de no complir-se els requisits anteriors el professor podrà negar l’assistència a l’activitat. En el cas de les noies que portin botines aquestes hauran d’anar per sota del pantaló.

 

3.6.2 Higiene i aspecte personal

                       

§  És obligatori rentar-se les mans amb aigua i sabó i netejar-se les ungles abans d’incorporar-se a l’aula de pràctiques i després d’anar al servei o de manipular gèneres o materials que puguin ocasionar la transmissió de gèrmens patològics. El centre disposa d’unes piques destinades a aquest ús exclusiu i degudament senyalitzades.

§  En cas de tenir ferides a les mans, caldrà protegir-les amb un dit de goma, guant o embenatge impermeable.

§  No es pot menjar durant les classes pràctiques i teòriques  ni mastegar goma ni cap altra cosa. Està prohibida qualsevol altra pràctica no higiènica en les dependències d’elaboració i manipulació d’aliments.

§  A les classes pràctiques la higiene ha de ser extremadament acurada:

 

Ø  Cabell: Pack pastisseria i serveis: Si el cabell és llarg s’ha de dur recollit. No es permetran pentinats extremats (amb diferències marcades de tall entre els cabells...), rastes ni colors extremats, entenent que colors extremats són aquells no naturals.

Ø  L’afaitat : s’haurà d’anar ben afaitat (no s’admetrà la barba en cap cas) i amb les patilles ben curtes.

Ø  Les ungles: ben curtes, netes i sense pintar.

Ø  No es permetrà el maquillatge, ni les polseres, rellotges, anells, pírcings i arracades a les zones on s’està en contacte directe amb els aliments. A les classes de serveis es permetrà maquillatge, però discret.

Ø  L’uniforme: l’uniforme de pràctiques definit per l’escola s’haurà de portar obligatòriament, complet, net i planxat. Els  mitjons negres llargs per sala i blancs per cuina. En cas de posar-se samarreta interior cal que sigui del mateix color que l’uniforme.

 

§  Si l’alumne no reuneix els requisits d’higiene personal o no porta l’uniforme complet i net, el professor podrà no admetre’l a classe o assignar-li una tasca substitutòria.

 

§  Una falta d’higiene pot comportar no poder entrar a classe

 

§  No es podrà accedir a la zona de pràctiques de cuina amb roba de carrer, excepte si hi ha causa justificada.

 

3.7 Tractament dels aliments

 

La manipulació i tractament dels aliments constitueix l’eix vertebrador de les pràctiques de cuina. L’alumne/a ha d’entendre que aquest és l’aspecte més important de les pràctiques a les quals ha de prestar tota la seva atenció. És tasca del professor motivar l’alumne a tractar els gèneres alimentaris amb el rigor professional que en un futur exigirà el món laboral.

 

 • Sense l’autorització del professor no es podran treure aliments de l’àrea de pràctiques de cuina.
 • El professor estimularà a l’alumnat el sentit crític de la tasca realitzada, tastant els plats elaborats abans de passar-los al menjador. Aquest aspecte de la pràctica mai no servirà com excusa per menjar aliments a la cuina.
 • No es podrà menjar sense autorització a  la cuina, a l’aula demo, al menjador, l’aula de pastisseria ni a les aules teòriques ni tampoc als vestidors. És necessari que l’alumne entengui que el producte final de la seva pràctica té com a objectiu l’aprenentatge d’una tècnica o d’un plat i que anirà adreçat a un client.
 • L’incompliment dels punts anteriors, serà objecte de sanció de tipus acadèmic i/o econòmic i es podrà reflectir en la nota de l’alumne.
 • No es podrà entrar ni treure menjar del menjador d’alumnes

 

3.8 Activitats complementàries

 

 • L’assistència dels alumnes a les activitats complementàries és obligatòria. Es consideren activitats complementàries les dutes a terme  fora de l’escola i les que tenen lloc en el mateix centre fora de l’horari lectiu i aprovades pel Consell Escolar.
 • Per les característiques del cicle,  activitats que s’hagin de realitzar durant algun cap de setmana o en horari no lectiu /(3 activitats). En aquest cas, es consideren activitats de caràcter obligatori per a l’alumnat per tant, la no assistència injustificada és considerada falta lleu i la sanció s’aplicarà en els mòduls implicats en aquella sortida o activitat.
 • Per assistir a les sortides obligatòries programades pel centre, els alumnes menors d’edat hauran de presentar el tutor una autorització; en cas de no presentar aquesta autorització, l’alumne/a haurà de romandre en el centre fent tasques complementàries. En cas que hi hagi una força major que impedeixi la realització de la sortida, la família (menors d’edat) o l’alumne/a hauran de comunicar-ho directament al tutor. I  cal que presenti el justificant corresponent. L’import de la sortides es carreguen amb la quota total de material al llarg del curs

 

 

 

 

3.9 Utilització de les sales - restaurant

 

 • En les sales-restaurant de pràctiques es mantindrà la distribució fixada pel professor de pràctiques com a responsable de la classe i dels serveis que s’ofereixen.
 • Els usuaris d’aquests serveis de restaurant i bar de pràctiques hauran de tenir present el caràcter docent i d’aprenentatge del servei prestat.
 • L’objectiu de les pràctiques a realitzar en les sales-restaurant és desenvolupar pràctiques reals amb clients. L’actitud de tots els usuaris serà, per tant, com si fossin clients.
 • Si el professor observa algun mal comportament podrà excloure l’alumne del menjador com a mesura de correcció immediata i es considerarà com una conducta contrària a les normes de convivència.
 • Els alumnes estan obligats a quedar-se a dinar en el menjador de l’escola tres dies a la setmana. Les famílies  respectaran  escrupolosament les normes i instruccions referents al control, cobrament i liquidació establerts en cada tipus de servei. En el cas de retorn d’algun rebut, la família es farà càrrec de les despeses de devolució.

No es permetrà l’entrada de menjar extern a les hores de dinar.

 • En cas que un alumne i/o família deixi d’abonar durant dos mesos la quota de material,  pot perdre, de forma temporal, el dret d’assistència al centre, fins a la liquidació de l’import pendent.
 • No es lliuraran les notes a final de curs, si hi ha imports pendents de pagament.
 • Les quotes es cobren en el número de compte que cada família ha facilitat al centre en el moment de la matrícula. En casos excepcionals, en que el pagament es faci en efectiu, es farà a consergeria  durant els 5 primers dies del mes.

 

3.10 Ús dels vestidors

 

·         Els vestidors es troben a la segona planta de l’edifici. Hi ha un vestidor femení i un de masculí.

·         El centre facilita  l’ús dels armaris - taquilles  ubicats als vestidors amb una quota de 30 € anuals (en acabar el curs, es retornaran 15 € (sempre que es deixi la taquilla en bon estat) en el moment de lliurar-ne les claus a consergeria.  La clau de substitució només es facilitarà tres cops al llarg de l’any.

·         No es permet canviar-se de roba al passadís. Caldrà que un cop l’alumne/a hagi agafat el vestuari de la taquilla, entri al vestidor que li correspongui per tal d’efectuar el canvi de roba i calçat.

 

4. DISCIPLINA

4.1.     Conductes i actes contraris a la convivència

 

·         Absentar-se sense permís del centre

·         Llençar objectes per la finestra

·         Utilització, deteriorament o robatori de mòbils, ordinadors o aparells electrònics de companys del centre.

·         Suplantació de personalitat (actuar en nom d’una altra persona)

·         La publicació d’imatges a qualsevol mitjà digital o de paper, i/o la utilització d’imatges captades indegudament durant el transcurs d’una classe o en una activitat lectiva

·         La publicació d’insults o amenaces contra membres de la comunitat escolar en qualsevol xarxa social

·         Mostrar altres conductes que alterin greument la convivència i el funcionament normal del centre.

·         Negligència o descuit en el compliment dels deures i les tasques escolars.

·         Faltes de respecte lleus envers els companys i el PAS.

·         Incomplir les ordres del professorat

4.2.     Conductes que es consideraran especialment greus

 

§  Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

§  L’assetjament d’un company/a.

§  L’agressió física dolorosa a un membre de la comunitat escolar.

§  L’atemptat greu contra la dignitat dels companys, professorat i PAS.

§  La reincidència en el consum de begudes alcohòliques, drogues, substàncies perilloses per la salut, la incitació al consum i el tràfic de drogues a l’Escola o a les seves rodalies

4.3.     Altres conductes i actes contraris a la convivència

 

·         Els alumnes no poden entrar a infermeria sense un professor.

·         No es pot menjar als vestidors

·         El menjador i la cafeteria són espais de pràctiques on es fa classe per tant les conductes que s’infringeixin en aquestes classes seran sancionables.

·         L’espai del bar està reservat a les hores de pati.

·         Els alumnes podran utilitzar el telèfon del centre en cas d’urgència, però no de forma habitual. Les fotocòpies personals dels alumnes es pagaran al moment de fer-les en horari de fotocòpies. L’import és de 0,10 €. Només s’enquadernaran treballs amb un dia d’antelació. No es pot imprimir al centre.

·         Els alumnes no poden estar en l’espai de consergeria.

·         Només s’entrarà a la cuina en hores de pràctiques. La font que hi ha a l’entrada de la cuina és només per l’ús dels alumnes que tenen classes en aquest espai. Els alumnes que no hi tenen classe no la poden utilitzar.

·         Només es podrà entrar a la sala de professors quan així ho sol·liciti un professor.

·         Aquelles pertinences que es trobin fora de les taquilles es posaran en una bossa comuna i si no es reclamen, al cap d’un temps prudencial, es donaran a una institució benèfica.

·         En el decurs de qualsevol activitat escolar, dins i fora del centre, s’evitaran les mostres d’afecte cap a un company o companya; és molt important per a mantenir una bona imatge de l’escola.

·         El centre no es fa responsable del material que es deixi dintre i fora de la taquilla.

4.4.     Algunes mesures i accions correctores

§  Amonestació oral.

§  Expulsió temporal de l’aula. 

§  Amonestació escrita i comunicació a la família.

§  Reparació dels danys causats al material del centre o bé d’altres membres de la comunitat educativa.

§  Realització de treball social fora de l’horari lectiu.

§  Suspensió del dret a assistència a classe.

§  Si un alumne/a té una falta greu no assistirà a la següent sortida pedagògica.

§  Canvi de grup de l’alumne/a.

§  Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti fins a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.

§  Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en què s’ha comès la falta.

 

4.5.     Procés disciplinari

 

Els alumnes que siguin expulsats de l’aula han d’anar al professor de guàrdia. Les guàrdies es faran a l’aula 3, en cas d’estar ocupada s’utilitzarà l’aula d’informàtica. El professor li donarà una tasca i en cas de no realitzar-la se li posarà una falta/sanció. El delegat acompanyarà l’alumne al professor de guàrdia.

 

Procés disciplinari

 

Quan un/a alumne/a incorri en un acte d’indisciplina, el procediment que es seguirà serà el següent, tenint sempre en compte la gravetat de la falta que s’hagi comès i tenint en compte l’equivalència següent:

 

3 faltes lleus  = 1 falta greu

 

1a falta lleu →  El/la tutor/a individual truca a la família/o s’avisa a l’alumne/a major

2a falta lleu → El/la tutor/a envia a casa la falta

1a falta greu → Entrevista del/la tutor/a individual amb la família o al major i l’alumne/a. S’explicarà el procés disciplinari.

4a i 5a faltes lleus → El/la tutor/a envia a casa la falta.

2a falta greu → S’expulsa a l’alumne/a amb la possibilitat d’obrir expedient disciplinari.

 

En qualsevol moment del procés, direcció o cap d’estudis pot intervenir i imposar aquelles sancions que li pertoquen, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol membre de la comunitat educativa.

 

4.6.     Comunicació de faltes

 

Les faltes es comunicaran a les famílies per mitjà d’un escrit oficial del centre i seguiran el següent procés:

 

1. El professor/a la introduirà al Moodle (Intranet>alumnat>comunicat de falta). Tant

el tutor/a individual com la cap d’estudis rebran un correu electrònic informant-los de la

falta.

 

2. El tutor/a individual trucarà i enviarà (segons l’apartat anterior) una còpia de les faltes a les famílies.

 

 

 

5. AVALUACIÓ DE CICLES FORMATIUS

 

5.1 Tipus d’avaluacions

 

·         Avaluació inicial: Abans de la 1a. avaluació ordinària. L’objectiu és avaluar globalment la incorporació de l’alumnat al CFGM i l'ajust de la programació en cas necessari.

 

·         Avaluacions ordinàries: Es realitzaran 3 avaluacions ordinàries al llarg del curs. Tenen com a objectiu estudiar i valorar conjuntament el rendiment de l’alumnat, com a grup i individualment, a més de prendre les decisions pertinents que es faran constar en l’acta de l’avaluació. L’avaluació dels mòduls i/o unitats formatives es farà atenent als criteris d’avaluació de la programació. En el cas de les unitats formatives iniciades i no finalitzades en el moment de la sessió de la junta d'avaluació, es donarà informació orientativa sobre la progressió dels aprenentatges.  

 

·         Avaluació final de curs: L’avaluació final de curs es realitzarà després de la convocatòria extraordinària de recuperació dels mòduls i/o unitats formatives. La junta d’avaluació analitzarà, per cada alumne/a, el grau d’assoliment dels Objectius Generals del Cicle Formatiu i el seu historial acadèmic, i per acord majoritari de la junta, es podrà determinar la superació dels mòduls que tinguin pendents atorgant la qualificació que es decideixi.

 

·         Avaluació final del CF: En l’avaluació final del CF l'equip de professorat valorarà per cada alumne/a el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge de cadascun dels mòduls i/o unitats formatives. Per tal de superar el CF cal haver superat tots els mòduls professionals i cal haver obtingut la qualificació d’apte en el mòdul de Formació en Centres de Treball.

 

 

Avaluació de les unitats formatives

 

L’avaluació es farà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació de les unitats formatives. Els centres generaran registres d’avaluació on es concreti, per a cada alumne/a, el grau d’assoliment de cada resultat d’aprenentatge de les unitats formatives. Aquests registres, com la resta de documentació acadèmica, estaran a disposició de la Inspecció d’Educació.

 

Avaluació dels mòduls professionals

 

Les unitats formatives es superen amb una qualificació de 5 punts o superior. La superació del mòdul professional s’obté amb la superació de les unitats formatives que el componen.

   
   

 

5.2  Qualificacions

La qualificació de les unitats formatives i dels mòduls professionals és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals, a excepció del mòdul de formació en centres de treball, que es qualifica com a “apte/a” o ”no apte/a”. La qualificació d’aquest últim ha d’anar acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de pràctiques, en els termes de ”molt bona”, “bona o bé”, “suficient” en el cas de “apte/a” i de passiva” o “negativa” en el cas de “no apte/a” i s’hi poden afegir observacions.

 

La qualificació final de cada mòdul professional s’obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada unitat formativa, en funció del pes (ponderació) que es dóna a cadascuna d’elles d’acord amb la decisió prèvia adoptada per l’equip docent.

 

Les unitats formatives i els mòduls professionals se superen amb una qualificació de 5 punts o superior.

 

Les unitats formatives i els mòduls professionals superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.

 

5.3  Convocatòries

 

L’alumne/a pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries, excepte el mòdul de formació en centres de treball, que només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, l’alumne/a pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis. El director o directora del centre la resoldrà.

 

Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumne/a disposa del dret a dues convocatòries. L’alumne/a que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada o que abandoni, perd la convocatòria i es fa constar com a “No presentat” (NP). La presentació a la segona convocatòria, de recuperació, és voluntària. A l’alumne/a que no s’hi presenti no se li comptarà la convocatòria extraordinària a efectes del còmput màxim i constarà com a no presentat (NP).

 

5.4  Promoció de curs

 

L’alumne/a que hagi superat un nombre d’unitats formatives amb càrrega horària superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon curs del cicle i ha de cursar també les unitats formatives no superades del primer curs. En cas contrari, es matricularà en les unitats formatives no superades del primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places.

 

 

6.    PRÀCTIQUES I CONVALIDACIONS

 

 

·         Per un correcte funcionament de centre, les pràctiques només es realitzaran durant el tercer trimestre i l’estiu (si s’escau) del curs de segon.

·         Els alumnes poden demanar, si compleixen les condicions necessàries la convalidació d’alguns crèdits teòrics i/o l’FCT. Aquestes convalidacions s’han de sol·licitar per escrit a la direcció del centre, dins les dades assenyalades

 

Alumnes que han cursat algun altre cicle: FOL, PIME Anglès (a la pàgina del Departament d’Educació es poden consultar les equivalències).

Data màxima per a presentar la sol·licitud: 1a quinzena de setembre

Documentació:  Sol·licitud a la direcció del centre

                           Fotocòpia de les notes del cicle cursat

 

 

·         Alumnes que treballen o han treballat amb contracte: FCT (total o parcial)

Data màxima per a presentar la sol·licitud: 1a quinzena de febrer del seu curs de 2n

Documentació:  Sol·licitud a la direcció del centre

                        Document de vida laboral

 

Els alumnes de 2n i 3r  que no superin els següents mòduls no podran realitzar l’FCT:

 

·        2n pack cuina pastisseria i cuina i serveis: Pre-elaboració (1r) i tècniques culinàries (1r), UF2 FOL

·        3r pack cuina pastisseria. Processos bàsics en pastisseria (2)/ Elaboracions en forneria  (3r), UF2 FOL

·        3r pack cuina i serveis.- Serveis en restaurant i esdeveniments especials (3r) (M5), Operacions en bar cafeteria (M2)  (2n), Serveis en Bar cafeteria (M4), UF2 FOL

 

·         El centre en principi no busca feines pels alumnes, però permet que diferents professionals del sector posin les seves ofertes laborals al tauler d’anuncis. Si hi esteu interessats podeu consultar-lo. El professional que els contracti es farà responsable de la seva seguretat.

 

·         Quan algun col·lectiu o particular demani alumnes per fer un servei fora de l’horari lectiu, se li oferiran les següents dues opcions:

 

ü  Que els alumnes hi assisteixin com a Escola d’hostaleria. En aquest cas portaran l’uniforme del centre i estaran acompanyats per un professor que se’n farà responsable. El preu que es demana pel servei és de 10€ alumne/hora i 20 € professor/hora

 

El col·lectiu o empresa que hagi contractat el servei abonarà la quantitat total al centre, que ho traspassarà immediatament ala alumnes i als professors.

Totes aquelles activitats externes en que no hi assisteixi un professor, no es consideraran activitats de centre i per tant, el centre, no se’n fa responsable

 

ü  Si els alumnes hi van pel seu compte, l’escola es desentendrà tant de la gestió, com del preu i de la responsabilitat. En aquest cas es posarà l’oferta al taulell d’anuncis del centre.

 

§  L’objectiu principal de l’Escola d’Hostaleria és formar alumnes i per això, l’activitat hostalera que s’hi porta a terme té exclusivament aquesta finalitat i no pretén ser una font d’ingressos extres pel centre, sinó cobrir únicament les despeses originades per la pràctica educativa.

 

 

Resum de les principals normes de funcionament de l’Escola d’Hostaleria d’Osona

 

 

1.  UNIFORMITAT.- L’uniforme ha d’estar complert, net i planxat. En cas que no es respecti no es podrà assistir a classe.

 

2.  MATERIAL.- Cada professor a principi de curs establirà el material necessari per a la seva classe. En cas de no complir-ho, l’alumne/a no podrà assistir a classe.

 

3.  BARBES.- No s’admet la barba en cap cas No es deixarà entrar a la classe amb barba.

 

4.  CABELLS.- Si el cabell és llarg s’ha de dur recollit. No es permetran pentinats extremats (amb diferències marcades de tall entre els cabells...), Cabell, curt, net i recollit.

 

5.   MAQUILLATGE I JOIES.- Pack-serveis i pack-pastisseria.- No es podrà anar maquillat ni amb cap tipus de joia o pírcing. Serveis.- Es permetrà maquillatge discret.

 

6.  UNGLES.- Curtes i retallades. Sense pintar

 

                7. No es permetran aldarulls fora del centre

 

                8. Cal resguardar net l’espai exterior del centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1:  ORIENTACIONS PER A LA PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

 

 1. Els treballs s’han de presentar preferentment escrits a màquina o a ordinador. Si no pot ser així, s’escriuran a mà, però amb lletra molt clara i ben llegible.

 

 1. Els marges han de ser amples, cal deixar dos centímetres i mig en el marge esquerre.

 

 1. A la portada s’ha de detallar:

 

  1. Títol del treball
  2. Àrea a la qual pertany
  3. Autor/s del treball
  4. Professor/s de l’assignatura
  5. Nom del centre
  6. Data

 

 1. En la segona pàgina s’hi posarà l’índex.

 

 1. També haurà de contenir una pàgina amb la introducció del tema tractat, les corresponents conclusions i l’opinió personal.

 

 1. La darrera pàgina es reservarà per a la bibliografia, que s’ordenarà alfabèticament, segons els cognoms dels autors. Després del cognom es posarà el nom, el títol del llibre (en cursiva i si no és possible, subratllat), l’editorial i, finalment, el lloc i l’any d’edició. També haurà de contenir les adreces Web que s’hagin consultat.

 

 1. Un cop acabat el treball es numeraran totes les pàgines.

 

 1. Caldrà fer servir el següent format d’escriptura:

 

  1. Lletra: Times New Roma, Arial o semblants a mida 12.
  2. Espai entre línies: 1,5
  3. Text justificat

 

 1. Els títols o subtítols s’escriuran de forma que quedin destacats de la resta del text (negreta, subratllats...).

 

 1. El text s’ha de poder llegir en claredat i la presentació ha de ser impecable. No s’admetran guixades, pàgines arrugades o brutes, etc.

 

 1. S’ha de presentar grapat  al marge o enquadernat.

 

 1. Sempre que sigui possible s’enriquirà amb recursos gràfics (fotos, dibuixos, mapes...).

 

 1. Quan es faci una cita textual, caldrà escriure-la entre cometes i es farà referència al llibre i la pàgina d’on s’ha extret.

 

 1. En cas que el treball contingui moltes faltes d’ortografia, el professor/a podrà, segons el seu criteri, retornar-lo per tal que es torni a fer.

 

Segueix-nos

 

  

Menú Degustació

Menú de Cuina de mercat

Continua llegint 

Menú Tast

Menú de cuina de mercat

Continua Llegint

Moodle

 

Passeig de la Suïssa s/n     •     08551 Tona     •     Tel EHO: 93 887 08 54     •    mail: escolahostaleriaosona@gmail.com