1. Omplir la sol·licitud via telemàtica accedint a Preinscripcio o bé imprimir el formulari de preinscripció manualment
 2. Enviar les dades telemàticament i imprimir el resguard o bé portar el formulari imprès al centre
  1. Codis centre
 3. Recopilar la documentació i presentar-la a l’Escola d'Hostaleria Osona
 4. Documentació a presentar entre el 14 i 24 de Maig : 

A) Resguard de la sol·licitud telemàtica de preinscripció o formulari de preinscripció
B)
Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos)

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

C) Documentació acadèmica

 • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l’accés o de la qualificació de la prova d’accés.
 • Si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: la certificació de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • En el cas dels alumnes que hagin completat l’etapa d’ESO: la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, en el cas d’estudis antics, l’original i la fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
 • En el cas que la prova d’accés s’hagi superat en convocatòries d’aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011: no cal presentar el certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d’accés s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s’ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional que s’estableix al calendari.
 • En el cas dels alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys en l’any actual: la còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web.
 • Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat per a més grans de 40 o 45 anys: el certificat de superació d’aquesta prova.
 • En el cas que s’al·legui el curs d’orientació universitària (COU), el batxillerat unificat polivalent (BUP), un títol de tècnic auxiliar (FP1) o un títol de tècnic especialista (FP2), la nota mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis, d’acord amb la normativa establerta en la resolució.
 • Si no es presenta la qualificació dins els terminis previstos, la sol·licitud no s’assigna.
 • Si la qualificació de prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.